داده‌های ورودی تأییدشده بازار: داده‌های ورودی که اساساً با استفاده از روش همبستگی یا سایر روشها، از داده‌های ورودی قابل‌ مشاهده بازار استخراج می‌شود یا توسط این داده‌ها تأیید می‌شود. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

market‑corroborated inputs: Inputs that are derived principally from or corroborated by observable market data by correlation or other means. - IFRS 13 Fair Value Measurement