خویشاوندان نزدیک: خویشاوند نسبی و سببی فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خویشاوندان نسبی و سببی طبقه‌اول تا سوم است. (استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجديدنظر شده 1384))

Close members of the family of a person are those family members who may be expected to influence, or be influenced by, that person in their dealings with the entity and include: (a) that person’s children and spouse or domestic partner; (b) children of that person’s spouse or domestic partner; and (c) dependants of that person or that person’s spouse or domestic partner - IAS 24 Related Party Disclosures