طبق استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) که مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی (IAS1) تدوین شده است و رعایت آن از یکم فروردین 1398 برای همه واحدهای تجاری فعال در ایران الزامیست:

واحد تجاری باید اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل را برای تمام مبالغ گزارش‌شده در صورتهای مالی دوره جاری ارائه کند، مگر در مواردي که استانداردهای حسابداری، نحوه عمل ديگري را مجاز يا الزامي کرده باشد. واحد تجاری در صورتی باید اطلاعات مقايسه‌اي مربوط به اطلاعات تشريحي و توضیحی را افشا کند که براي درک صورتهاي مالي دوره جاري مربوط باشد.

همچنین، واحد تجاری باید، حداقل، دو صورت وضعیت مالی، دو صورت سود و زیان، دو صورت سود و زیان جامع، دو صورت جریانهای نقدی و دو صورت تغییرات در حقوق مالکانه، و یادداشتهاي توضیحی مربوط را ارائه کند.

در برخی موارد، اطلاعات تشریحی ارائه‌شده در صورتهای مالی دوره(های) قبل، در دوره جاری همچنان مربوط تلقی می‌شود. برای مثال، واحد تجاری جزئیات یک دعوای حقوقی که نتیجه آن در پایان دوره قبل نامعلوم بوده و هنوز هم حل نشده است را در دوره جاری افشا می‌کند. ممکن است استفاده‌کنندگان، از افشای اطلاعات درباره اینکه در پایان دوره قبل عدم اطمینان وجود داشته و از افشای اطلاعات درباره گامهایی که طی دوره برای رفع این عدم‌اطمینان برداشته شده است، منتفع شوند.

گفتنی است، واحد تجاری در یکی از شرایط زیر علاوه بر حداقل صورتهای مالی مقایسه‌ای فوق باید سومین صورت وضعیت مالی را به تاریخ ابتدای دوره قبل ارائه کند:

  • الف. یک رويه حسابداری را با تسري به گذشته بكار گیرد، اقلامی از صورتهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید یا اقلامی در صورتهای مالی را تجدید طبقه‌بندی کند؛ و
  • ب. بکارگیری رویه حسابداری با تسري به گذشته، تجدید ارائه با تسري به گذشته یا تجدید طبقه‌بندی، اثر بااهمیتی بر اطلاعات مندرج در صورت وضعیت مالی در ابتدای دوره قبل، داشته باشد.

در شرایط فوق، واحد تجاری باید سه صورت وضعیت مالی به تاریخهای زیر ارائه کند:

  • پايان دوره جاری؛
  • پایان دوره قبل؛ و
  • ابتداي دوره قبل.

هرگاه واحد تجاری، طبق بند فوق، ملزم به ارائه صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل باشد، باید اطلاعات مقرر در بندهای 42 تا 45 استاندارد حسابداری 1 و استاندارد حسابداری 34 را ارائه كند. ولی نیازی به ارائه یادداشتهای توضیحی مربوط به صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، نيست.