جریانهای نقدی مورد انتظار: میانگین موزون‌شده بر اساس احتمالات (یعنی میانگین توزیع) جریانهای نقدی آتی. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

expected cash flow: The probability‑weighted average (ie mean of the distribution) of possible future cash flows. - IFRS 13 Fair Value Measurement