بیشترین و بهترین استفاده: استفاده‌ای از یک دارایی غیرمالی توسط فعالان بازار که ارزش دارایی یا گروه داراییها و بدهیها (برای مثال، یک فعالیت تجاری) كه دارایی در آن قرار دارد را حداکثر می‌كند. (استاندارد حسابداری 42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه (مصوب 1399))

highest and best use: The use of a non‑financial asset by market participants that would maximise the value of the asset or the group of assets and liabilities (eg a business) within which the asset would be used. - IFRS 13 Fair Value Measurement