در اثر شعبده‌بازی[1] انجام‌شده در سال 1383 در شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران (تحت هدایت هسته سخت محفل خصوصی)، کنترل انجمن بر بخش اساسی از منابع در اختیارش (امروز، بالغ بر 90درصد)، و همچنین، بر امور آموزشی انجمن ناپدید شد؛ و طی هفده سال گذشته (و تا آینده‌ای نامعلوم) به کنترل محفل خصوصی درآمده است.

طبق وعده‌ای که حدود سه هفته پیش به دوستان و همکاران گرامی عضو انجمن حسابداران خبره ایران داده بودم، طی این مدت در حال نوشتن گزارش مشروحی هستم که به‌زودی از همین طریق منتشر خواهم کرد. این گزارش زیر عنوان شعبده‌بازی: به نام دانشگاه؛ و به کام محفل خصوصی به موضوع بسیار بااهمیت خارج کردن امور آموزشی و قریب به 90درصد از منابع متعلق به انجمن حسابداران خبره ایران از کنترل مدیران آن (شورای عالی) و اداره آن توسط یک محفل خصوصی طی هفده سال گذشته می‌پردازد.

هدف از تنظیم و انتشار این گزارش، اطلاع‌رسانی عمومی و تشریح ابعاد پیچیده این «شعبده‌بازی» و تبیین تبعات بسیار ناگوار آن بر وضعیت مالی و عملکرد مالی انجمن طی هفده سال گذشته (و تا آینده‌ای نامعلوم) است. نگارنده امید دارد، در صورت اطلاع اعضای انجمن از جزئیات وقایع حیرت‌انگیزی که در این سالها بر انجمن رفته است، تدبیری شایسته برای جبران مافات کنند.

با توجه به گستردگی مطالب مربوط به موضوع گزارش (که همگی آنها برای درک ماوقع و تبعات آن اکیداً ضروری هستند)، در صدر این گزارش، خلاصه‌ای از رئوس مطالب ارائه خواهد شد، و توضیحات تکمیلی موردنیاز در پیوستهای گزارش خواهد آمد. توصیه مؤکد نگارنده اینست که - پس از انتشار گزارش - تمامی مطالب ارائه‌شده در آن (شامل همه پیوستها) بویژه توسط مدیران انجمن (شورای عالی) و اعضای علاقه‌مند به انجمن مطالعه و ملاحظه شود.

-------------------------------------------------------------------------------------

[1]. از آنجا که این گزارش به تشریح ابعاد مختلف یکی از پیچیده‌ترین طرح‌هایی می‌پردازد که نگارنده در طول زندگی کاری خود با آن مواجه بوده است؛ در سرتاسر گزارش از این طرح پیچیده با کلیدواژه شعبده‌بازی یاد شده است. شعبده‌ای که به خارج کردن امور آموزشی و قریب به 90درصد از منابع متعلق به انجمن حسابداران خبره ایران از کنترل مدیران آن (شورای عالی) و اداره آن توسط یک محفل خصوصی طی هفده سال گذشته منجر شده است.

کلیدواژگان مورد استفاده در این گزارش در پیوست8 آن تعریف شده‌اند. از جمله، محفل خصوصی (شامل لایه‌های اصلی آن: هسته سخت، مدرسان ویژه، مریدان منتفع، و مریدان نامنتفعدو رویداد نامجاز، نامجاز (چرا این دو رویداد نامجازند؟)، شعبده‌بازی، و کنترل.