یادداشتهای توضیحی

يادداشتهاي توضيحي پیوست صورتهای مالی شامل چه اطلاعاتي است؟

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C