مجله

نخستین شماره «مدیران مالی» فصلنامه انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران / تابستان 1401 / با مقاله‌ای به قلم دکتر محسن قاسمی با عنوان «حسابداری صنعتی، بهایابی یا حسابداری بها» منتشر شد + لینک دانلود

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1401

در روزهای پایانی آبانماه 1401، نخستین شماره «مدیران مالی» فصلنامه انجمن مدیران مالی حرفه‌ای ایران / تابستان 1401 / با مدیر مسئولی دکتر فاطمه هادلوند و سردبیری سعید خواجه دهاقانی منتشر شد. در این شماره، مقاله «حسابداری صنعتی، بهایابی یا حسابداری بها» را به قلم دکتر محسن قاسمی می‌خوانیم. وی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری با این فصلنامه همکاری دارد.