حسابداری موجودیها

درباره استاندارد حسابداری 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا» (IAS2) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as8

«موجودی‌ مواد و کالا» بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ اغلب واحدهای‌ تجاری‌ را تشكیل‌ می‌دهد. از اینرو، رویه‌های اندازه‌گیری و ارائه موجودی‌ مواد و کالا - موضوع استاندارد حسابداری 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا» - اثر بسیار با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد.