حسابداری صنعتی

درباره استاندارد حسابداری 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا» (IAS2) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as8

«موجودی‌ مواد و کالا» بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ اغلب واحدهای‌ تجاری‌ را تشكیل‌ می‌دهد. از اینرو، رویه‌های اندازه‌گیری و ارائه موجودی‌ مواد و کالا - موضوع استاندارد حسابداری 8 «حسابداری موجودی مواد و کالا» - اثر بسیار با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد.


مجموعه ویدئوهای آموزشی (قابل دانلود) دوره جامع «حسابداری صنعتی» (حسابداری بها | بهایابی) با تدریس دکتر محسن قاسمی نیمه اول اردیبهشت 1401 منتشر خواهد شد

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C

برای اطلاعات بیشتر بر روی عنوان خبر کلیک کنید