تفاوتهای تسعیر مربوط به عملیات خارجی

«تعدیلات تجدید طبقه بندی» چیست؟

/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی» چیست؟ چه تفاوتی با «تجدید طبقه‌بندی» اقلام صورتهای مالی دارد؟ و در حال حاضر در ایران کدام یک از اقلام «سایر اقلام سود و زیان جامع» مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی است؟