الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری

از سوی کمیته گزارشگری پایداری سازمان حسابرسی پیش‌نویس استاندارد افشای پایداری 1 الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری برای نظرخواهی عمومی منتشر شد

/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

كميته گزارشگری پایداری سازمان حسابرسی، براساس استانداردهای بین‌المللی پایداری پیش‌نویس استاندارد افشای پایداری 1 ”الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری“ را با هدف کسب نظرات و پیشنهادهای افراد ذینفع و ذی‌علاقه جامعه منتشر کرد. علاقه‌مندان می‌توانند پیشنهادهای خود را حداکثر تا 11 اسفند ماه 1401 برای كميته گزارشگری پایداری ارسال کنند.