استثناء تلفیق

واحدهای تجاری سرما‌یه‌گذاری کدام شرکتهای فرعی خود را باید تلفیق کنند؟

/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

طبق استاندارد حسابداری 39 «صورتهای مالی تلفیقی» (IFRS 10) زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست می‌آورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری 38 (ترکیبهای تجاری) را بکار گیرد؛ بلکه باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی را به ارزش منصفانه اندازه‌گیری کند و تغییرات آن را در سود یا زیان دوره نشان دهد. با این حال، این قاعده کلی یک استثناء مهم دارد که عمدتا از آن غفلت می‌شود.