استاندارد حسابداری 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

درباره استاندارد حسابداری 7 «حسابداری مخارج تحقیق و توسعه» (IAS38) چه الزاماتی را باید آموزش ببینیم؟

/as7

در نخستین مجموعه استانداردهای حسابداری ایران (لازم‌الاجرا از ابتدای سال 1380) استاندارد حسابداری 7 «حسابداری مخارج تحقیق و توسعه» مطابق با استاندارد بین‌المللی حسابداری 38 (IAS 18 Intangible Assets) – مصوب و لازم‌الاجرا شده بود. ولی از ابتدای سال 1386 با لازم‌الاجرا شدن استاندارد حسابداری 17 «داراییهای نامشهود»، این استاندارد جایگزین استاندارد حسابداری 17 قبلی و استاندارد حسابداری 7 شد.