استاندارد بین المللی حسابداری 10

رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه کدامند؟ (راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری 5 در عمل)

/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

موضوع این استاندارد، نحوه حسابداری و گزارشگری مالی رویدادهای مطلوب و نامطلوبی است که در بازه زمانی بین «پایان دوره گزارشگری» و «تاریخ تأیید صورتهای مالی» رخ می‌دهد. از این منظر، این رویدادها را می‌توان به دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد. گروه نخست، رویدادهایی که شواهدی را درباره شرایط موجود در پایان دوره گزارشگری فراهم می‌کنند (رویدادهای تعدیلی)؛ و گروه دوم، رویدادهایی که بیانگر شرایط ایجادشده پس از پایان دوره گزارشگری هستند (رویدادهای غیرتعدیلی).