سود یا زیان دوره

سود یا زیان دوره شامل چه اقلامی است؟

/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87