سود و زیان ناشی از تسعیر صورتهای مالی عملیات خارجی

سایر اقلام سود و زیان جامع در برگیرنده چه اقلامی از درآمدها و هزینه‌ها است؟

/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9