تناوب گزارشگری

ویژگیهای عمومی صورتهای مالی کدامند؟

/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C