استاندارد بین المللی حسابداری 33

محاسبه سود پایه هر سهم و سود تقلیل‌یافته هر سهم (طبق استاندارد حسابداری 30 - مطابق IAS33)

/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-30

پیچیده‌ترین وضعیت متداولی که حسابداران شرکتهای سهامی عام ایرانی در عمل با آن مواجه می‌شوند، محاسبه سود پایه هر سهم در مواردی است که طی دوره گزارشگری شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه می‌دهد، و طبق رویه متداول در ایران، مقرر می‌شود سهامداران – به جای قیمت بازار هر سهم - معادل مبلغ اسمی آن را به حسابهای شرکت واریز کنند. در این موارد، با توجه به اینکه اوراق حق‌تقدم واجد عنصر جایزه است، اندازه‌گیری سود پایه هر سهم و سود تقلیل‌یافته هر سهم قدری پیچیده می‌شود.