آموزش صورتهای مالی

نقطه آغاز فرایند تهیه صورتهای مالی: مروری بر فرایند بستن حسابها (در پایان دوره)

/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7

در این ویدئو، نقطه آغاز فرایند تهیه صورتهای مالی تبیین شده است. منظور، نقطه‌ایست که در آن، به همه داده‌های موردنیاز برای تهیه صورتهای مالی دسترسی داریم. علاوه بر این، در این ویدئو مروری بر فرایند بستن حسابها کرده‌ایم. فرایندی که در پایان هر دوره مالی، پس از ثبت همه رویدادهای مالی واقع‌شده در آن دوره، و پیش از آغاز فرایند تهیه صورتهای مالی باید انجام شود.