دانشنامه«تعدیلات تجدید طبقه بندی» چیست؟

«تعدیلات تجدید طبقه بندی» چیست؟

«تعدیلات تجدید طبقه‌بندی» چیست؟ چه تفاوتی با «تجدید طبقه‌بندی» اقلام صورتهای مالی دارد؟ و در حال حاضر در ایران کدام یک از اقلام «سایر اقلام سود و زیان جامع» مشمول تعدیلات تجدید طبقه‌بندی است؟
ترکیب تجاری چیست؟ (موضوع استاندارد حسابداری 38 ایران | IFRS 3)

ترکیب تجاری چیست؟ (موضوع استاندارد حسابداری 38 ایران | IFRS 3)

«ترکیب تجاری» در زمره آن گروه از اصطلاحات تخصصی حسابداری است که به دلیل سوء‌برداشتهای مختلف محل مناقشات گوناگونی قرار دارد. این نوشته با ارجاع به متن استاندارد، به تعریف این اصطلاح و تبیین مصادیق اصلی آن می‌پردازد.
واحدهای تجاری سرما‌یه‌گذاری کدام شرکتهای فرعی خود را باید تلفیق کنند؟

واحدهای تجاری سرما‌یه‌گذاری کدام شرکتهای فرعی خود را باید تلفیق کنند؟

طبق استاندارد حسابداری 39 «صورتهای مالی تلفیقی» (IFRS 10) زمانی که واحد تجاری سرمایه‌گذاری، کنترل واحد تجاری دیگری را به دست می‌آورد، نباید واحدهای تجاری فرعی خود را تلفیق کند یا استاندارد حسابداری 38 (ترکیبهای تجاری) را بکار گیرد؛ بلکه باید سرمایه‌گذاری در واحد تجاری فرعی...